گذشته، حال و آینده مهاجرین
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در باره مهاجرین افغانستانی، نحوه و علت مهاجر شدن آنان، آثار و پیامدهای مهاجرت، نقش میزبان نان در رابطه با مهاجرین.