بشارت های قرآن(1)
52 بازدید
محل نشر: نشریه مستقیم، شماره 19، 1388ش.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حافظ شیرازی: آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست نشریه مستقیم بر اساس رسالت دینی و ملی خود سعی دارد که مسایل روز کشور(افغانستان) را برای مردم خود تبیین نماید، از تحرکات مرموز مسیحیت و وهابیت، پرده بر دارد.