راستی در نگاه کتاب و سنت
60 بازدید
محل نشر: راستی/ ماهنامه/ شماره 4و5/ کابل/ 1383ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
صدق و راستی، دو واژه معادل هم اند، یکی عربی و دیگری فارسی است. در کتابهای لغت عربی و فارسی هر دو واژه معانی و مفاهم همانند دارند.