شرایط زمامداری در قرآن و سنت
53 بازدید
محل نشر: راستی/ ماهنامه/ شماره اول/ کابل/ 1382 ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زعامت و رهبری در قرآن کریم و روایات معصومین(ع) از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرایط زعامت و رهبری به تناسب مسؤلیت و عهده دار آن بیان شده است.