فرهنگ استعماری و رسالت ما(2)
58 بازدید
محل نشر: پیام پاسدار، شماره 6/ ارگان پاسداران جهاد اسلامی/1367ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برنامه های ضد انسانی سلطه طلبان در برابر نهضتهای آزادی بخش، تهاجمی و تبلیغاتی است.