فرهنگ استعماری و رسالت ما
65 بازدید
محل نشر: پیام پاسدار، شماره 4/ ارگان پاسداران جهاد اسلامی/1366ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باورمندان مکتبهای مادی و فرهنگ های خاکی و بی روح که پرده های مغزشان مملو از باطل و قلب شان را زنگار قطور سیاهی پوشانده، رسالت شان را فقط حیوانی می پندارند و مسئولیت شان را چریدن، پوست انداختن به طبیلع لمیدن و زنده ماندن می انگارند.