تأثیر هویت ملی در انسجام اسلامی
55 بازدید
محل نشر: معاونت فرهنگی تربیتی مرکز علوم جهانی//مشهد ویژه نامه/1386ش
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از تأثیر هویت ملی بر انسجام اسلامی، آنگاه می شود به صورت دقیق و همه جانبه بحث کرد که دانشواژه های «هویت»، «ملت» و «ملیت» را به خوبی تعریف نموده و جایگاه و کاربرد هرکدام را مشخص بسازیم، چه این که با غفلت و یا نا آگاهی از مفهوم این واژگان، ممکن است دچار اشتباه گشته و در نتیجه در تحلیل ها، مسیر بیراهه را طی نماییم.