اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان
52 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات، پژوهشهای قرآنی/ ش1 1374.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر شریف مجمع البیان، از تفسیر های عمده و مهم شیعه است که در اواسط قرن ششم هجری قمری(536) به نگارش در آمده است... ترسیم چهره علمی مرحوم طبرسی و بیان تمامی ویژگی های تفسیر وی کار فراتر از این نگاه کوتاه است و ما بی این که مدعی چنان ادعا باشیم، در حد ارائه نمایی کلی، به توضیح ویژگی‌های «مجمع البیان» می پردازیم.