تفسیر المیزان و اسباب نزول
52 بازدید
محل نشر: دفتر تبلیغات پژو هشهای قرآنی/ش 2/ تابستان 1374.
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تفسیر المیزان، بحق جایگاه ارجمندی دارد و با گذشت سالها و تدوین کتابهای جدید تفسیری، هنوز نوی و درس آموزی و پیام دهی خود را حفظ کرده و از جمله افتخار های حوزه معارف شیعی است. با این همه، عظمت اثر و والایی مقام پدید آورنده آن، مانع نخواهد شد که ما ظرف تمنا و تحقیق را در بحر موج خیز آن رها سازیم و به قدر توان، گوارای معرفت و زلال رهنمون بر گیریم.