سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جامعه المصطفی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
رادیو برون مرزی 
کارشناس مذهبی 
 
ادامه دارد 
کارشناسی مذهبی 
همکاری 
هادی تی وی 
کارشناس فرهنگی 
 
ادامه دارد 
کارشناسی فرهنگی 
تدریس 
جامعه المصطفی مشهد 
مدرس 
 
 
تفسیر